MP Power Projekt

Kategorie główne

Event promocja marki B2B
Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest promocja marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi), zbudowanie zaangażowania lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta. W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, spotkania biznesowe, premiery produktów, eventy plenerowe skierowane do klientów biznesowych, partnerów biznesowych firmy, dziennikarzy.

Event promocja marki B2C
Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest promocja marki, skierowanych do konsumentów. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi), zbudowanie zaangażowania lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta. W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, premiery produktów, eventy plenerowe skierowane do konsumentów.

EVENT CELEBRACJA
Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest celebracja wspólnie z pracownikami, klientami biznesowymi, interesariuszami ważnych z punktu widzenia firmy lub organizacji wydarzeń. W tej kategorii znajdą się okolicznościowe święta (organizowane przez firmy, instytucje, stowarzyszenia), jubileusze, christmas party, rozdania nagród itp.

EVENT INTEGRACJA
Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest integracja wybranej grupy docelowej, budowanie oraz podtrzymywanie relacji. W tej kategorii znajdą się np. wydarzenia o charakterze team-buildingowym, cykliczne wydarzenia firmowe służące budowaniu relacji, skierowane zarówno do pracowników, jak i otoczenia firmy czy organizacji.

EVENT EDUKACJA
Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest dotarcie z komunikatem, informacją, poszerzenie wiedzy. W tej kategorii znajdą się np. firmowe kongresy, konferencje, szkolenia, webinaria i projekty edukacyjne, z założeniem, że główny kontekst wydarzenia jest realizowany za pomocą narzędzi event marketingowych. Głównym celem projektów z tej kategorii powinno być przekazanie wiedzy, a nie np. budowanie pozycji marki za pomocą projektów edukacyjnych, w które marka się angażuje.

STREFA MARKI
Realizacja projektów promujących markę w ramach wydarzeń (np. koncertów, festiwali, konferencji, targów, pikników) niezwiązanych w sposób bezpośredni z marką. W tej kategorii oceniany będzie m.in. sposób prezentacji marki, styku marki z odbiorcami, budowania zaangażowania odbiorców (konsumentów, klientów biznesowych, mediów).

WYDARZENIE MUZYCZNE
Realizacja eventu – koncertu, festiwalu, przedstawienia – którego głównym celem jest budowanie doświadczenie muzycznych doświadczeń pomiędzy wykonawcami a uczestnikami wydarzenia.

WYDARZENIE SPORTOWE
Event, którego celem jest realizacja rywalizacji sportowej lub zawodów sportowych, w których uczestniczą zawodowi sportowcy lub sportowcy amatorzy.

EVENT POZOSTAŁE FORMY
W tej kategorii mogą znaleźć się akcje społeczne, wydarzenia kulturalne czy biznesowe, w których promocja marki ma drugorzędne znaczenie, lub projekty, które nie są na stałe związane z określonymi markami.

KONGRES
Realizacja konferencji, zjazdu, kongresu, którego głównym celem jest spotkanie ludzi tworzących określoną branżę, społeczność, stowarzyszenie; wymiana opinii i doświadczeń, popularyzacja postaw i poglądów. Promocja marki czy produktu może być celem pobocznym. Kongres, na realizację którego mogą składać się różne formy spotkań, powinien być poświęcony jednemu tematowi.

INCENTIVE TRAVEL
Realizacje podróży nagrodowych lub motywacyjnych, które mogą być częścią programu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, konkursu lub jednorazową realizacją, której uczestnikami mogą być pracownicy firmy, partnerzy biznesowi lub klienci biznesowi firmy.

TARGI
Wydarzenie będące wystawą/prezentacją różnych produktów lub usług z określonej dziedziny, prowadzoną w celach promocyjnych oraz nawiązywania relacji handlowych i biznesowych. Wystawie mogą towarzyszyć innego rodzaju wydarzenia (np. konferencje, premiery produktów, gale), które stanowią całość wraz z częścią handlowo-biznesową. W tej kategorii znajdą się wydarzenia zarówno o charakterze branżowym, jak i konsumenckim.

KAMPANIA ZINTEGROWANA Z WYKORZYSTANIEM EVENT MARKETINGU
Realizacje, w których narzędzia z zakresu event marketingu są zintegrowanym elementem kampanii marketingowej, wizerunkowej czy sprzedażowej. W trakcie tej kampanii w sposób uzupełniający się zostały wykorzystane przynajmniej dwa różne narzędzia/kanały marketingowe dotarcia do konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników, a jednym z nich był event (przy czym event musi być niezależnym elementem tej kampanii, promocja eventu przed realizacją i jego follow-up traktowane są jako część eventu).

Kategorie towarzyszące

CATERING
Realizacja części cateringowej eventu, wspierającej główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobranej do uczestników spotkania, jego charakteru i tematyki. W tej kategorii ocena obejmuje także optymalne wykorzystanie budżetu oraz zintegrowanie z innymi elementami eventu. Oceniane są także pomysł, logistyka i efekty wizualne.

CSR
Realizacje projektów eventowych, których cele wchodzą w zakres odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee. Mogą to być autonomiczne realizacje albo będące jedną z części bardziej złożonych projektów. Do tej kategorii mogą być także zgłaszane projekty eventowe, które pod kątem logistycznym i organizacyjnym – niezależnie od celu eventu – zostały zrealizowane zgodnie ze szczególną dbałością o ekologię i kontekst społeczny.

STAGE DESIGN
Realizacja oprawy sceny (kreacja i logistyka), w tym za pomocą technik multimedialnych. Wskazanie, w jaki sposób projekt sceny realizuje główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia i jednocześnie pozwala na przeprowadzenie wszystkich założeń eventu. W tej kategorii można zgłaszać projekty sceny, niezależnie od wielkości wydarzenia i jego charakteru, będące częścią zarówno eventu stacjonarnego, jak i online.

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej lub kilku kategorii towarzyszących, wtedy zaprezentowany zostanie jeden jego aspekt, CSR, catering lub stage design. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i towarzyszącej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez różnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację. We wszystkich kategoriach mogą być zgłaszane projekty zarówno offline (onsite), jak i online.

MP Power Venue

Kategorie

MIEJSCE EVENTOWE
Miejsce – obiekt lub otwarta przestrzeń – które daje szczególne możliwości organizacji różnych rodzajów eventów. Do tej kategorii powinny zgłaszać się obiekty, które nie pełnią funkcji hotelowej. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca i oferty, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów, atrakcyjność i elastyczność miejsca, oryginalność oraz możliwości adaptacji.

HOTEL EVENTOWO-KONFERENCYJNY
Hotel, który daje szczególne możliwości organizacji różnych rodzajów eventów, konferencji czy szkoleń – wyspecjalizowany w obsłudze tego typu spotkań. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca oferty, łączenie innych funkcji hotelowych z możliwościami pod kątem organizacji wydarzeń, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów spotkań, zastosowane rozwiązania logistyczne (w tym w zakresie bezpieczeństwa), zastosowane rozwiązania techniczne.

HOTEL BIZNESOWY
Hotel, który daje szczególne możliwości organizacji spotkań biznesowych – wyspecjalizowany w obsłudze tego typu spotkań oraz turystów biznesowych. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów spotkań biznesowych oraz gości biznesowych, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne (w tym w zakresie bezpieczeństwa),, zastosowane rozwiązania techniczne, dostępność komunikacyjna.

OBIEKT WIELOFUNKCYJNY
Miejsce – obiekt lub obiekt i otwarta przestrzeń, które daje możliwość łączenia organizacji różnych form i rodzajów spotkań w jednej lokalizacji. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca i oferty, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne (np. pod kątem możliwości organizacji eventów stacjonarnych, online i hybrydowych), dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów, dostępność komunikacyjna.

ZIELONY OBIEKT
Obiekt lub miejsce dające możliwość organizacji różnorodnych spotkań, bądź wybranego typu eventów, wyróżniający się szczególną dbałością o ekologię, uwzględniający w swojej działalności elementy strategii ESG (zrównoważonego rozwoju). W tej kategorii oceniane będą m.in. charakter miejsca i oferty, możliwości organizacyjne, zastosowane rozwiązania zarówno w obiekcie, jak i we współpracy, zgodne ze strategią ESG.

PREMIERA
Obiekt lub miejsce otwarte w 2023 roku, który kieruje swoją ofertę do organizatorów spotkań. Do tej kategorii mogą zgłaszać się wszystkie obiekty lub miejsca, niezależnie od funkcji, jaką pełnią, oraz niezależnie od specjalizacji miejsca pod kątem branży spotkań, w tym także studia online. Do tej kategorii mogą zgłaszać się obiekty (miejsca), które zostały ponownie otwarte w 2023 roku np. po przejściu remontu, modernizacji czy rebrandingu. Oceniane będą m.in. charakter miejsca i oferty, rozwiązanie skierowane do organizatorów wydarzeń, atrakcyjność i innowacyjność.

Uwaga: obiekt (miejsce) może być zgłoszony do jednej z czterech kategorii głównych kategorii: Miejsce eventowe, Hotel eventowo-konferencyjny, Hotel biznesowy lub Obiekt wielofunkcyjne i/lub do kategorii Zielony obiekt (jeśli spełnia warunki kategorii) i/lub do kategorii Premiera (jeśli spełnia warunki kategorii). Zgłoszenie do każdej kategorii wymaga osobnej aplikacji.

MP Power Produkt

Konkurs, w którym jury poszukuje produktów, atrakcji, usług i narzędzi, które mogą stać się częścią programu eventu i wpływać znacząco na jego uatrakcyjnienie lub ułatwić jego realizację.

Do tej części konkursu mogą być zgłaszane produkty, atrakcje, usługi lub narzędzia, które mogą stać się częścią programu eventu i wpływać na jego uatrakcyjnienie, zaangażowanie uczestników lub optymalizację organizacji wydarzenia.

MP Power 12

Kategorie

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – MARKETER lub WŁAŚCICIEL BIZNESOWY
Przedstawiciel działu marketing ulub innego działu w korporacji czy instytucji, który zleca organizację evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, oraz wyróżniać jakość współpracy i duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – DZIAŁ ZAKUPÓW
Przedstawiciel działu zakupów odpowiedzialny za zakup usług z dziedziny organizacji evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń, podróży służbowych itp. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, zrozumienie prawideł funkcjonowania tego sektora oraz wyróżniać osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji. Przedstawiciel działu marketing lub innego działu w korporacji czy instytucji, który zleca organizację evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, oraz wyróżniać jakość współpracy i duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – MANAGER ESG I/LUB CSR
Manager odpowiadający za realizację strategii ESG, CSR, zrównoważonego rozwoju w korporacji czy instytucji, który zleca organizację evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń itp. mający wpływ na wybór partnerów i realizację usług zgodnie z przyjętą polityką ESG. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, oraz wyróżniać jakość współpracy i duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – STOWARZYSZENIE
Przedstawiciel stowarzyszenia, który zleca organizację evenetów, kongresów, seminariów itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów oraz wyróżniać jakość współpracy i osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – AGENCJA EVENTOWA
Przedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji projektów z zakresu event marketingu, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – AGENCJA INCENTIVE TRAVEL
Przedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji incentive travel oraz incentive marketing i programach wsparcia sprzedaży, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – DMC/PCO
Przedstawiciel Destination Management Company, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży i promocji na arenie międzynarodowej Polski jako miejsca realizacji projektów z zakresu MICE oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – VENUE
Przedstawiciel kadry zarządzającej obiektu lub osoba odpowiedzialna w obiekcie za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję obiektu, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – TECHNIKA EVENTOWA
Przedstawiciel firmy specjalizującej się w event engineeringu i technice eventowej odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – CATERING
Przedstawiciel firmy specjalizującej się w obsłudze cateringowej, odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA OPEN
Przedstawiciel firmy, która świadczy usługi na rzecz organizatorów wydarzeń, dzięki którym realizowane są wybrane komponenty wydarzenia, odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji. Do tej kategorii nie mogą być zgłaszane osoby reprezentujące jedną z następujących kategorii: Dostawca – Venue, Dostawca – Catering, Dostawca – Technika eventowa.

CONVENTION BUREAU / BIURO MARKETINGU MIEJSC
Przedstawiciel biura, które prowadzi działania w celu promocji sektora MICE i reprezentowanego miasta, regionu, kraju pod kątem organizacji eventów, konferencji, kongresów czy incentive travel, w Polsce i/lub zagranicą. Wyróżnioną osobę powinny cechować profesjonalizm, innowacyjność, etyka branżowa, jakość współpracy, działalność na rzecz branży oraz duże osiągnięcia na polu zawodowym.

MP Power Nagrody Specjalne

Kategorie

AGENCJA ROKU
Agencja, która w danej edycji konkursu zgromadzi najwięcej punktów przyznawanych przez Jury w wyniku zdobytych nagród, nominacji oraz zgłoszeń do konkursu, które przeszły do drugiego etapu konkursu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BRANŻY EVENTOWEJ
Projekty, działania, stosowanie wybranych rozwiązań, których główne cele wchodzą w zakres zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee, przez podmioty działające w przemyśle spotkań lub świadczące usługi na rzecz organizatorów wydarzeń. Mogą to być projekty zrealizowane w 2023 roku, strategie, których wdrażanie rozpoczęto w 2023 roku, lub zaimplementowane rozwiązania. W ramach tej kategorii można zgłaszać kompleksowe projekty albo wybrane aspekty działa, które tworzą zamkniętą całość.

Kreatywny Roku Branży Eventowej

Kategorie

Kreatywny Roku Branży Eventowej
Kategoria pierwsza skierowana jest do kreatywnych w branży eventowej, zarówno pracowników (na stanowisku kreatywnego i innych stanowiskach, ale pełniących funkcję kreatywnego), jak i freelancerów.

Młody Kreatywny Branży Eventowej
Kategoria druga skierowana jest do osób bez doświadczenia na stanowisku i w funkcji kreatywny w branży eventowej oraz studentów. Prace kandydatów do tytułu Młody Kreatywny to propozycje koncepcji kreatywnych w odpowiedzi na jeden z trzech briefów przygotowanych przez jurorów konkursu.